Print
Created on Tuesday, 20 June 2017

เหล็กเส้นกลม

สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361

มอก. 20-2543   SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
- ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) 150.00
- มวลต่อเมตร 250.00
- ความยาว 150.00
- ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี 600.00  ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
- ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry 800.00  ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
- สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด 400.00  ต่อชิ้นทดสอบ
- สมบัติทางกล : การดัดโค้ง 300.00  ต่อชิ้นทดสอบ
- ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า 100.00

* ราคาอ้างอิงตาม สมอ.

Saturday the 23rd. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ