Print
Created on Monday, 19 June 2017

อิฐก่อสร้าง

สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361

มอก. 77-2545   SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
- ความยาว ความกว้าง ความหนา ลักษณะทั่วไป 500.00
- ความต้านแรงอัด 500.00
- การดูดกลืนน้ำ 500.00

*อ้างอิงราคาจาก สมอ.

Saturday the 23rd. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ