Display # 
Title Hits
สัมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างไทย สร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน 553
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 792
วส.วว. ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 931
วส.วว. เปิดทดสอบผลิตภัณฑ์ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 1131
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 813
วส. ถ่ายทอดและแนะนำแก่ บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการกระเบื้องสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 1422
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันพลาสติก เข้าเยี่ยมชมและรับการถ่ายทอดความรู้การทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นประสานตามมาตรฐาน 1650
VDOการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานมอก. 1906
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 1231
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการบริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด 2223
Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ