Print
Created on Thursday, 18 May 2017

1. มอก. 20-2543 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* 

ตรวจสอบได้ทุกรายการ

2 กรมทรัพยากรธรณี*

ทดสอบได้เฉพาะรายการส่วนประกอบทางเคมี

3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม* ทดสอบได้เฉพาะรายการส่วนประกอบทางเคมี,ความต้านแรงดึง
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* N/A
5 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

ตรวจสอบได้ทุกรายการ

6 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ส่วนประกอบทางเคมี,การดัดโค้งเย็น
7 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ* ทดสอบได้เฉพาะรายการส่วนประกอบทางเคมี,คุณสมบัติทางกล
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง* ส่วนประกอบทางเคมี
9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

ตรวจสอบได้ทุกรายการ

10 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด(มหาชน)** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 สถาบันยานยนต์** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*  
17 บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 5. วัสดุ
- คาร์บอน
- กำมะถัน
- ฟอสฟอรัส
ข้อ 6.2.1 สมบัติในการดึง
18 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้งเย็น
19 บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.2 มวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลม
ข้อ 4.3 ความยาว
ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 6.2 สมบัติทางกล
ข้อ 6.2.1 สมบัติในการดึง (เฉพาะช่วงแรง 10-550 kN)
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก
20 บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.2 มวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลม
ข้อ 4.3 ความยาว
ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 6.2 สมบัติทางกล
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก


2. มอก. 24-2548 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทรัพยากรธรณี* ทางกายภาพและทางกล
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม* มวลต่อเมตร,การดัดโค้งเย็น
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* การดัดโค้งเย็น
5 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ส่วนประกอบทางเคมี,การดัดโค้งเย็น
7 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง* ส่วนประกอบทางเคมี
9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 บริษัท เหล็กสยาม จำกัด** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด(มหาชน)** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17 สถาบันยานยนต์** ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 ริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.2 มวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย
ข้อ 4.3 ช่วงระหว่างบั้ง ส่วนสูงของบั้ง และความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
ข้อ 4.4 ความยาว
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
        - คาร์บอน
        - แมงกานีส
        - ฟอสฟอรัส
        - กำมะถัน
ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 6.2 มุมระหว่างบั้งกับแกนของเหล็กข้ออ้อย
ข้อ 6.3.1 สมบัติในการดึง
ข้อ 6.3.2 การดัดโค้ง
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก
20 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 6.3.2 การดัดโค้ง
21 บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.2 มวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย
ข้อ 4.3 ช่วงระหว่างบั้ง ส่วนสูงของบั้ง และความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
ข้อ 4.4 ความยาว
ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 6.2 มุมระหว่างบั้งกับแกนของเหล็กข้ออ้อย
ข้อ 6.3 สมบัติทางกล
ข้อ 6.3.1 สมบัติการดึง (เฉพาะช่วงแรง 10-550 kN)
ข้อ 6.3.2 การดัดโค้ง
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก


 3. มอก. 95-2540 : ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* การดัดโค้งแบบดัดกลับ,ความผ่อนคลาย
2 กรมชลประทาน* N/A
3 กรมทรัพยากรธรณี* N/A
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม* มวลต่อเมตร,การดัดโค้งแบบดัดกลับ,ความผ่อนคลาย
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* การดัดโค้งแบบดัดกลับ,ความผ่อนคลาย
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


4. มอก. 211-2527 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ำ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* N/A
4 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* การดัดโค้งเย็น
6 กรมทรัพยากรธรณี* ทดสอบได้เฉพาะรายการส่วนประกอบทางเคมี
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


5. มอก. 420-2540 : ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความผ่อนคลาย
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม* มวลต่อเมตร,ระยะช่วงเกลียว,ความผ่อนคลาย
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* ความผ่อนคลาย


6. มอก. 737-2531 : ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


7. มอก. 747-2531 : ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


8. มอก. 1190-2536 : เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันยานยนต์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

 * หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Monday the 4th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ