Print
Created on Thursday, 23 March 2017
  • บริการทดสอบสมบัติทางด้านฟิสิกส์ เชิงกล และเคมี ของวัสดุและผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน
  • วิจัยและพัฒนาคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
  • วิจัยและพัฒนาเทคนิคการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
  • เสริมสร้างให้มีบทบาทหลักในการเป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของประเทศและของอาเซียน
  • เพิ่มขอบข่ายและรักษาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025
  • ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
  • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวัสดุก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
Thursday the 18th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ