Print
Created on Thursday, 18 May 2017

1. มอก. 57-2533 : คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมทางหลวง การหดตัวทางยาว
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
12 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
13 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)*  ทดสอบได้เฉพาะรายการความต้านแรงอัด
14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ* ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11   (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
26 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29 กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
31 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


2. มอก. 58-2533 : คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมทางหลวง*  การหดตัวทางยาว
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง* ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
16 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)*  ทดสอบได้เฉพาะรายการความต้านแรงอัด
17 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ปริมาณความชื้นและการหดตัวทางยาว
20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11   (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
26 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

3. มอก. 60-2516 : คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมชลประทาน* การหดตัวทางยาว
2 กรมทางหลวง*  การหดตัวทางยาว
3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


4. มอก. 128-2549 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมทางหลวง*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพ้ฒนาชนบท*  ทดสอบได้เฉพาะรายการความต้านแรงอัด
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)*  ทดสอบได้เฉพาะรายการความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
14  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22  กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11   (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23  กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ความต้านแรงอัดแตกและแรงกดสูงสุด
26  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30  ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
31  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
32  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


5. มอก. 213-2552 : คอนกรีตผสมเสร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม* 

ตรวจสอบได้เฉพาะรายการ

ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป

ข้อ 6.2 ความสม่ำเสมอ
         (1) มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ
         (3) การยุบตัว
         (4) ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนแร่งขนาด4.75 มม. สัดส่วนโดยน้ำหนัก
        (5) มวลต่อปริมาตรของมอตาร์ที่ปราศจากอากาศ
        (6) ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่งที่อายุ 7 วัน
ข้อ 6.3 ความต้านแรงอัด
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด**  ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 6.3 ความต้านแรงอัด
8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 6.2 ความสม่ำเสมอ
         (1) มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ
         (3) การยุบตัว
         (4) ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนแร่ง ขนาด 4.75 มม. 
         (5) มวลต่อปริมาตรของมอตาร์ที่ปราศจากอากาศ
         (6) ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่ง ที่อายุ 7 วัน
ข้อ 6.3 ความต้านแรงอัด


6. มอก. 219-2524 : แผ่นยิปซัม

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*  N/A


7. มอก. 224-2533 : ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


8. มอก. 398-2537 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1  กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความต้านแรงยกและแรงกระแทก,หัวต่อ
 2  กรมทางหลวง*  ทดสอบได้เฉพาะรายการ ความต้านแรงอัดของคอนกรีต
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  การทำ
 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  การทำ


9. มอก. 445-2530 : คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


10. มอก. 479-2541 : วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมทางหลวง*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  การยึดเหนี่ยว


11. มอก. 566-2528 : มวลผสมคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมโยธาธิการและผังเมือง*  วัสดุอันตราย
2 กรมชลประทาน*  วัสดุอันตราย
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


12. มอก. 576-2546 : แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง* ตรวจสอบได้ทุกรายการ ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ความโก่ง,ความต้านแรงอัดสูงสุด,การรับน้ำหนักบรรทุก
11 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ความโก่ง,การรับน้ำหนักบรรทุก
12 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
26 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


13. มอก. 576-2546 : แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*   
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ความโก่ง,ความต้านแรงอัดสูงสุด,การรับน้ำหนักบรรทุก
11 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ความโก่ง,การรับน้ำหนักบรรทุก
12 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
26 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


14. มอก. 827-2531 : คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ความต้านแรงอัด
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

15. มอก. 828-2546 : ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)*  ความโก่ง,ความต้านแรงอัดสูงสุด
9 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)*  ความโก่ง
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
13 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
15 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
16 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
17 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
18 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
19 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
23 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
25 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
26  กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
27 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
28 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
29 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
30 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

16. มอก. 917-2532 : วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  การยึดเหนี่ยว
2 กรมทางหลวง*  การบรรจุ

 

 17. มอก. 971-2533 : เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

18. มอก. 1012-2533 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ความทนความดันทดสอบทางไฮดรอลิก
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ความทนความดันทดสอบทางไฮดรอลิก
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ความทนความดันทดสอบทางไฮดรอลิก

 

 19. มอก. 1041-2534 : วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  แอสฟัลต์
2 กรมทางหลวง*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

20. มอก. 1079-2535 : วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  การบรรจุ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*   -
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  (เคมี)การรับแรงอัด,การคืนรูป,การปลิ้น

 

 21. มอก. 1107-2535 : แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความทนน้ำเดือด
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  วัสดุเคลือบผิว (ครีซอลฟอร์มาลดีไฮด์)

 

22. มอก. 828-2546 : ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  มิติของท่อ,เหล็กเสริม
3 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

23. มอก. 1165-2536 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 เมตร

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  มิติของท่อ,เหล็กเสริม
3 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

24. มอก. 1166-2536 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง*  มิติของท่อ,เหล็กเสริม
3 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

25. มอก. 1194-2536 : แผงโลหะสำหรับแบบหล่อคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  การแอ่นตัว,ความทนทาน 
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  มิติ,ขนาดของรู,ระยะห่างภายในระหว่างคร่าว,ความได้ฉากของแผ่นหน้า,การแอ่นตัว,ความทนทาน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

26. มอก. 1237-2537 : ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมทางหลวง*  ความทนแรงกดของฝาบ่อ
2 กรมชลประทาน*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความทนแรงกดของฝาบ่อ

 

27. มอก. 1237-2537 : ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมชลประทาน*  ความหนาแน่นสัมพัทธ์,ความทนด่าง
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

28. มอก. 1505-2541 : ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมโยธาธิการและผังเมือง*  ความได้ฉาก,อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว,อัตราการดูดกลืนน้ำ
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

29. มอก. 1237-2537 : ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง* ขนาด,อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว,การป้องกันสนิม, การโก่งตัว,สภาพนำความร้อนในสภาพแห้ง
 2 กรมทางหลวง*  ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะทั่วไป, ขนาด
 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  สภาพนำความร้อนในสภาพแห้ง
 4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

30. มอก. 2035-2543 : คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความทนการขัดถูของผิวหน้า
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง*  ความได้ฉาก,ความทนการขัดถูของผิวหน้า
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ความทนการขัดถูของผิวหน้า
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ*  ความทนการขัดถูของผิวหน้า
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*  ความทนการขัดถูของผิวหน้า
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ความทนการขัดถูของผิวหน้า
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

31. มอก. 2135-2545 : เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา* ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางเคมี
         (2) ปริมาณความชื้น
         (3) น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
ข้อ 4.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
         (1) ความละเอียด
         (2) ดัชนีกำลัง
         (3) ปริมาณน้ำที่ต้องการ
ข้อ 5. การบรรจุ
ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

32. มอก. 2226-2548 : แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
2 กรมทางหลวง*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* 

ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
7 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*  ความแข็ง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก

 

33. มอก. 2601-2556 : คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

 *  หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ