Print
Created on Thursday, 18 May 2017

1. มอก. 192-2549 : บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมป่าไม้*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
3 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*  ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ*  วัสดุที่ใช้-แผ่นใยไมัอัดแข็ง,แผ่นไม้อัด,แผ่นชิ้นไม้อัด
6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


2. มอก. 1013-2533 : บานประตูพีวีซี

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

3. มอก. 1500-2541 : บานประตูรั้วโลหะ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ความแข็งแรง,ความทนแรงกระแทก,ความทนแรงกระแทกของผิวเคลือบ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ความทนบรรยากาศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ความแข็งแรง,ผิวเคลือบ,ความทนบรรยากาศ,ความทนละอองน้ำเกลือ,ความทนด่าง,รอยเชื่อม


4. มอก. 1568-2541 : บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* 


ความทนแรงกดในแนวระดับ,ความแข็งแรงของโครงสร้าง,ความทนการเปิดปิด,ความทนแรงกระแทก,ปริมาณความชื้น,การซึมของน้ำ
2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*  ความต้านแรงดึงที่จุดขาด,อุณหภูมิภายใต้แรงกด,ความทนด่าง,ความแข็งของผิวหน้า,ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ,ปริมาณความชื้น,ความทนกรด,การซึมของน้ำ
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ความต้านแรงดึงที่จุดขาด,อุณหภูมิภายใต้แรงกด,การบิดตัว,ความแข็งของผิวหน้า,ความทนแรงกดในแนวระดับ,ความแข็งแรงของโครงสร้าง,ความทนแรงกดในแนวดิ่ง,ความทนการเปิดปิด,ควาทนแรงกระแทก,ปริมาณความชื้น
4 สถาบันยานยนต์*  ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4. วัสดุ
ข้อ 4.1 โพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวสำหรับพลาสติกเสริมแรง
ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป
ข้อ 5.2 การบิดตัว
ข้อ 5.3 ระยะโก่งและระยะห่อ
ข้อ 5.4 ความทนกรด
ข้อ 6. การบรรจุ
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

 

 *  หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Sunday the 19th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ