Print
Created on Thursday, 18 May 2017

1. มอก. 15 เล่ม 1-2554 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด**

ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 คุณลักษณะทางเคมี
         (5) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
         (6) น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
         (7) กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง
ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
         (1) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
         (2) ความละเอียด (โดยวิธีทดสอบด้วยสภาพความซึมผ่านอากาศได้ของเบลน)
         (3) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
         (4) ความต้านแรงอัด
         (5) ระยะเวลาก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต)
         (6) การก่อตัวผิดปกติ ระยะจม

3 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด**  ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
          (1) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
          (2) ความละเอียด (โดยวิธีทดสอบด้วยสภาพความซึมผ่านอากาศได้ของเบลน)
          (3) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
          (4) ความต้านแรงอัด
          (5) ระยะเวลาก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต)
          (6) การก่อตัวผิดปกติ ระยะจมปลาย
4 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง**  ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 คุณลักษณะทางเคมี
          (5) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
          (6) น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
5 5 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 คุณลักษณะทางเคมี
          - น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
          - กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง
ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
          - ปริมาณอากาศในมอตาร์
          - ความละเอียด
          - โดยวิธีทดสอบด้วยสภาพความซึมผ่านอากาศได้ของเบลน
          - การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
          - ความต้านแรงอัด
          - ระยะเวลาการก่อตัว
          - การทดสอบแบบไวแคต
          - การก่อตัวผิดปกติ


2. มอก. 80-2550 : ปูนซีเมนต์ผสม

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะที่ต้องการ
         (1) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
         (2) ความละเอียด ทดสอบหาสภาพอากาศซึมได้ของเบลน
         (3) การขยายตัวด้วยวิธีออโตเคลฟ
         (4) ความต้านแรงอัด
         (5) ระยะเวลาการก่อตัว ทดสอบแบบไวแคต
ข้อ 4.2 การก่อตัวผิดปกติ

 

3. มอก. 133-2518 : ปูนซีเมนต์ขาว

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมชลประทาน* การทดสอบด้วยเทอร์ปิดิมิเตอร์
2 กรมทางหลวง*  ความละเอียด,ความอยู่ตัว,ปริมาณอากาศในมอร์ต้า
3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  การทดสอบด้วยเทอร์บิดิมิเตอร์
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


4. มอก. 133-2556 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


5. มอก. 188-2547 : ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  ระยะเวลาก่อตัว,การขยายตัวเชิงเส้นจากการก่อตัว


6. มอก. 241-2543 : ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*  การอุ้มน้ำ,ความเป็นปลาสติก
3 กรมทางหลวง*  รอยปะทุและรอยบุ๋ม,การอุ้มน้ำ,การเป็นปลาสติก


7. มอก. 598-2547 : ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


8. มอก. 849-2556 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


9. มอก. 1057-2534 : ปูนยิปซัมผสมเสร็จ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*  ทดสอบได้เฉพาะรายการ ทราย,ระยะเวลาการก่อตัว, ความต้านแรงอัด
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  ทดสอบได้เฉพาะรายการทราย,ลักษณะทั่วไป,ปริมาตรมวลผสม


10. มอก. 1776-2542 : มอร์ตาร์สำหรับฉาบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง*  ส่วนที่ละลายน้ำได้ของทราย,ความต้านแรงอัด,ความอุ้มน้ำ,ความคงตัวของทราย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  ตรวจสอบได้ทุกรายการ


11. มอก. 2488-2553 : ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ตรวจสอบได้ทุกรายการ


12. มอก. 2587-2556 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ * ตรวจสอบได้ทุกรายการ
ข้อ 4.4 (1) ความละเอียด
ข้อ 4.4 (2) ดัชนีปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 28 d
ข้อ 5.1 ลักษณะทางเคมี
ข้อ 5.2 ลักษณะทางฟิสิกส์
         (1) ความอยู่ตัว
         (2) ระยะเวลาก่อตัว
         (3) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
         (5) ความต้านแรงอัด
         (7) ควานทนต่อโซเดียมซัลเฟต
ข้อ 6. การบรรจุ
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก


13. มอก. 2594-2556 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1  กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 ลักษณะทางฟิสิกส์
         (1) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
         (2) ระยะเวลาก่อตัว
         (3) ความต้านแรงอัด
         (5) การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์
         (6) การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต
ข้อ 5. การบรรจุ
ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
         (1) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
         (2) ระยะเวลาการก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต)
         (3) ความต้านแรงอัด
3 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
(1) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
(2) ระยะเวลาการก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต)
(3) ความต้านแรงอัด


14. มอก. 2595-2556 : ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ *  ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด** ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
         (2) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
         (4) ความต้านแรงอัด
         (5) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
3 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด**  ทดสอบได้เฉพาะรายการ
ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
          (2) การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
          (4) ความต้านแรงอัด
          (5) ปริมาณอากาศในมอร์ตา

 

 *  หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Friday the 24th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ