Print
Created on Thursday, 18 May 2017

1. มอก. 12-2530 : กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ความตรงขอบ,ความต้านแรงดัดโค้ง,ความหนาแน่น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* N/A


2. มอก. 37-2529 : กระเบื้องดินเผาปูพื้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ลักษณะทั่วไป,ความบิดเบี้ยว,ความต้านแรงอัด,ความทนการขัดสี


3. มอก. 38-2531 : กระเบื้องดินเผาโมเสก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ลักษณะทั่วไป,ความบิดเบี้ยว,ความทนการขัดสี


4. มอก. 158-2518 : กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง* การต้านแรงทางขวาง
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* ขนาด,ลักษณะทั่วไป
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


5. มอก. 378-2531 : กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 กรมโยธาธิการและผังเมือง* ความต้านแรงดัดตามขวาง
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
10 สำนักทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


6. มอก. 379-2543 : กระเบื้องหินขัดปูพื้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง* ความต้านแรงทางขวาง,การดูดซึมน้ำ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ความต้านแรงทางขวาง


7. มอก. 379-2556 : กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


8. มอก. 535-2556 : กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


9. มอก. 613-2529 : กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ความทนสารเคมี,ความทนการราน,ความต้านทานการกระแทก
5 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ลักษณะทั่วไป,ความบิดเบี้ยว,ความต้านแรงกระแทก


10. มอก. 614-2529 : กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ความทนสารเคมี,ความทนการราน,ความต้านทานการกระแทก
5 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ลักษณะทั่วไป,ความบิดเบี้ยว,ความต้านแรงกระแทก


11. มอก. 826-2531 : กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ความทนการขัดสี
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ความทนการขัดสี
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
8 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


12. มอก. 1407-2540 : กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ความทนความร้อน-ฝน
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง* ทดสอบได้เฉพาะรายการ ขนาด,ลักษณะทั่วไป,ความสม่ำเสมอของความสูงของขอบกระเบื้อง
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ความทนความร้อน-ฝน 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* ความทนความร้อน-ฝน
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ความต้านการรั่วซึม, ความทนความร้อน-ฝน


13. มอก. 1427-2540 : กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
2 กรมทางหลวง* ความหนาแน่นปรากฏ, ความต้านการรั่วซึม
3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* ตรวจสอบได้ทุกรายการ
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* ตรวจสอบได้ทุกรายการ


14. มอก. 2619-2556 : กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา

ที่ หน่วยตรวจสอบ รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม* ตรวจสอบได้ทุกรายการ

 

*  หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ