Print
Created on Friday, 16 June 2017

 

ปูนปลาสเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 02-201-7362

มอก.2488-2553   SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
CM-ECM-TOS-AST-00 ระยะเวลาก่อตัวระยะต้น 400.00
CM-ECM-TOS-AST-00            ระยะเวลาก่อตัวระยะปลาย 400.00
CM-ECM-HCG- TIS- 2701 สภาพการไหล 400.00
CM-ECM-CEM-TIS-20 ความต้านแรงดัด 500.00
CM-ECM-WAA-TIS-00 การดูดซึมน้ำ 400.00
CM-ECM-WAA-TIS-00 อัตราการดูดซึมน้ำ  400.00
CM-ECM-TOS-AST-00         การขยายตัวเชิงเส้นจากการก่อตัว 400.00
CM-ECM-SIE-AW2-00 ปริมาณค้างบนแร่ง ขนาด 150 ไมโครเมตร  (ทดสอบแบบแห้ง)   200.00
CM-ECM-SIE-AW2-00 ปริมาณค้างบนแร่ง ขนาด 63 ไมโครเมตร (ทดสอบแบบแห้ง)  200.00
CM-ECM-FFS-AST-00 ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 150 ไมโครเมตร (ทดสอบแบบเปียก) 300.00
CM-ECM-FFS-AST-00 ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 63 ไมโครเมตร (ทดสอบแบบเปียก) 300.00
Tuesday the 16th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ