Print
Created on Friday, 16 June 2017

 

ปูนซีเมนต์ขาว

สอบถามเพิ่มเติม จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 02-201-7362

มอก. 241-2543 : ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง  SN

รหัส รายการ ราคา
CM-ECM-CAO-AST-00 แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 600.00
CM-ECM-CEM-TIS-01 ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO) 500.00
CM-ECM-MGO-AST-00 แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 600.00
CM-ECM-INS-AST-00 คาร์บอนไดออกไซด์ 600.00
CM-ECM-MOI-AST-00 ความชื้น (moisture) 300.00
CM-ECM-SIE-AW2-00 ปริมาณค้างบนแร่ง ขนาด 600 µm            200.00
CM-ECM-SIE-AW2-00 ปริมาณค้างบนแร่ง ขนาด 75 µm      200.00
Tuesday the 16th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ