Print
Created on Friday, 16 June 2017

 ปูนซีเมนต์ผสม

สอบถามเพิ่มเติม จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 02-201-7362

มอก.80-2550   SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
CM-ECM-AIR-AST-00 ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ (Air content of mortar) 600.00
CM-ECM-AIP-AST-00 แอร์เพอร์มิบิลิตี (Air permeability) 400.00
CM-ECM-TOS-AST-00 ระยะเวลาก่อตัว (Time of setting) 400.00
CM-ECM-SOU-AST-00 ความอยู่ตัว (Soundness) 1,000.00
CM-ECM-FAL-AST-00 การก่อตัวผิดปกติ (False set) 300.00
CM-ECM-CEM-TIS-13 ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน (Compressive strength at 3 days) 500.00
CM-ECM-CEM-TIS-14 ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน (Compressive strength at 7 days) 500.00
Tuesday the 16th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ