Print
Created on Wednesday, 21 June 2017

 

เทปใช้ในงานไฟฟ้า

สอบถามเพิ่มเติม พงษ์พิพัฒน์ สลางสิงห์ 02-201-7177

SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
PL-ECM-INS-010-00 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะปกติ (มอก.386)  600.00
PL-ECM-INS-011-00 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะความชื้น (มอก.386)  700.00

 

Wednesday the 29th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ