Print
Created on Tuesday, 20 June 2017

 

PU FOAM (Polyethylene)

สอบถามเพิ่มเติม พรรัตน์  ไชยมงคล 02-201-7150

SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม มาตรฐาน
CM-ECM-DCU-AST-00 ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)*Cหรือ(70+/-2)*Cหรือ(100+/-2)*Cหรือ(150+/-2)*C เข้าสภาวะ 1(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  1000.00 ASTM D 2126
CM-ECM-DCU-AST-01 ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)*Cหรือ(70+/-2)*Cหรือ(100+/-2)*Cหรือ(150+/-2)*C เข้าสภาวะ 7(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  1600.00
CM-ECM-DCU-AST-02 ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)*Cหรือ(70+/-2)*Cหรือ(100+/-2)*Cหรือ(150+/-2)*C เข้าสภาวะ 14(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  2300.00
CM-ECM-DCU-AST-03 ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)*C,(50+/-5)%Rh หรือ(38+/-2)*C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)*C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 1(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  1500.00
CM-ECM-DCU-AST-04 ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)*C,(50+/-5)%Rh หรือ(38+/-2)*C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)*C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 7(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  2200.00
CM-ECM-DCU-AST-05 Polyurethane Foam: ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)*C,(50+/-5)%Rh หรือ(38+/-2)*C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)*C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 14(นักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  3600.00
CM-ECM-FLM-UL9-00 การลามไฟ(Flammability)  4000.00 UL94
CM-ECM-IDU-AST-00 ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ขอดูตัวอย่างก่อน)  500.00 ASTM D 1622
CM-ECM-IKR-AST-00 ค่า K + R  1,200.00 ASTM 518
CM-ECM-ITH-AST-00 สภาพนำความร้อน (Thermal Conductivity, ค่า K)  1,000.00
CM-ECM-ITR-AST-00 ความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, ค่า R)  1,000.00
Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ