Print
Created on Friday, 24 March 2017

จรูญ จันทร์สมบูรณ์, จรูญ จักรมุณี  การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำยาผสมคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีตโดยเทคนิคโฟลอินเจคชันโพเทนซิออเมตรี,วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558, หน้า 19-27

Link Fulltext [PDF]

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ