Print
Created on Thursday, 03 August 2017

กอบกุล นงนุช พรรัตน์ ไชยมงคล และ อาภาพล มหาวีระ, "การใช้เทคนิค 7- ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพการปนเปื้อนสารเคมีทางเกษตรในแหล่งน้ำธรรมชาติ", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, 25-28 กรกฎาคม 2560, โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน, เลย, ไทย

Wednesday the 29th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ