Print
Created on Wednesday, 14 June 2017
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสาตร์บริการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
ให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ”
 

MSTQ4

 

MSTQ2MSTQ1

     กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสาตร์บริการ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ” โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนเอกชนให้ได้รับความรู้และความเข้าใจประโยชน์ของการรับรองฯ การยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและเพื่อสำรวจความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างในการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17065
     ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการรับรองฯ การยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและทำให้ได้ทราบถึงความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการฯซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการ

Monday the 4th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ