Print
Created on Tuesday, 28 February 2023

02NewTPI

        วันที่ 26 มกราคม 2566 ตามที่วัสดุวิศวกรรมมีโครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้างให้เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จรูปให้กับลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศได้มีความสนใจที่จะเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมกาวซีเมนต์ ตามมอก.2703-2559และซีเมนต์ไฮโดรลิกเกร้าต์ ตามมอก.2701-2559ของทางบริษท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นห้องปฏิบัติการระดับประเทศ และได้รับการรับรองระดับสากลในการตรวจสอบปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ดังนั้นจึงมีการจัดการฝึกอบรมให้กับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เข้ารับการส่งเสริมการเตรียมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

Wednesday the 22nd. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ