Print
Created on Tuesday, 28 February 2023

03NewL

         วันที่ 9 มกราคม 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวดสยามอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ มีความสนใจจะเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองมาตรฐาน ตามมอก.194-2535 และมอก.747-2364  เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นกองวัสดุวิศวกรรม (กลุ่มวัสดุก่อสร้าง) จึงจัดการฝึกอบรมให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวดสยามอุตสาหกรรม ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ณ หจก ลวดสยามอุตสาหกรรม  เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ