Print
Created on Thursday, 11 May 2023

04 new

        ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 วศ.อว. เปิดห้องปฏิบัติการกลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรมเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด ตามโครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างให้เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่องการใช้เครื่อง Universal Testing Machine สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดย ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม และทีมนักวิทยาศาสตร์ วว.วส. 

          การฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การเลือกหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือการทวนสอบความใช้ได้ของเครื่องมือการทดสอบผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ก่อมอก.598-2560 มอร์ตาร์ฉาบ มอก.1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา มอก.2706-2559 มอร์ตาร์สำหรับ ฉาบคอนกรีตมวลเบา มอก.2735 - 2559 มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง มอก.3056-2563 และกาวซีเมนต์ มอก.2703-2559และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การใช้เครื่อง universal testing machine เพื่อผลการทดสอบที่ถูกต้องตรงตามที่มาตรฐานกำหนด

        โดยผู้ประกอบการที่สนใจฝึกอบรมกับ วส.วว. สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม โทร. 02-201-7361

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ